แปลงหน่วยวัดพื้นที่

ใส่ค่าพื้นที่ที่เป็นตัวเลข เลือกหน่วยพื้นที่ เลือกหน่วยที่ต้องการแปลง และคลิกปุ่ม 'แปลง' เพื่อทำการแปลงพื้นที่ที่คุณต้องการ

เปลี่ยน เป็น

รู้จักกับหน่วยวัดพื้นที่ต่าง ๆ

ตารางมิลลิเมตร

ตารางมิลลิเมตร หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “square millimeter” (mm²) เป็นหน่วยวัดพื้นที่ในระบบหน่วยวัดเมตริก โดยหนึ่งตารางมิลลิเมตรเท่ากับพื้นที่ที่มีความยาวและความกว้างอย่างละ 1 มิลลิเมตร หน่วยนี้ใช้วัดพื้นที่ขนาดเล็ก อาทิเช่น พื้นที่ของวงจรแบบผิว, พื้นที่ของชิ้นส่วนเล็กในเครื่องจักร, หรือพื้นที่ผิวของวัสดุที่มีขนาดเล็ก

ตารางเซนติเมตร

ตารางเซนติเมตร หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “square centimeter” (cm²) เป็นหน่วยวัดพื้นที่ในระบบหน่วยวัดเมตริก โดยหนึ่งตารางเซนติเมตรเท่ากับพื้นที่ที่มีความยาวและความกว้างอย่างละ 1 เซนติเมตร หน่วยนี้เป็นหน่วยที่ใช้วัดพื้นที่ของวัสดุหรือปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่มีขนาดกลาง อาทิเช่น พื้นที่ของเนื้อผ้า, พื้นที่ของกระดาษสำหรับการเขียน, หรือพื้นที่ผิวของวัสดุต่างๆ

ตารางเมตร

ตารางเมตร หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “square meter” (m²) เป็นหน่วยวัดพื้นที่ในระบบหน่วยวัดเมตริก และเป็นหน่วยพื้นที่หลักในระบบนี้ ตารางเมตรใช้วัดพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น พื้นที่ของห้อง, พื้นที่ของแปลงที่ดิน, หรือพื้นที่ของอาคาร

ตารางกิโลเมตร

ตารางกิโลเมตร หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “square kilometer” (km²) เป็นหน่วยวัดพื้นที่ในระบบหน่วยวัดเมตริก หนึ่งตารางกิโลเมตรเท่ากับพื้นที่ขนาด 1 x 1 กิโลเมตร หน่วยนี้ใช้วัดพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น พื้นที่ของเมือง, พื้นที่ของจังหวัด, หรือพื้นที่ของประเทศ การวัดด้วยหน่วยตารางกิโลเมตรช่วยให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของพื้นที่ขนาดใหญ่และเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนและจัดการทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่นั้น

ตารางนิ้ว

ตารางนิ้ว (in²) คือ หน่วยวัดพื้นที่ที่เท่ากับระยะข้างละ 1 นิ้ว กว้าง x 1 นิ้ว ยาว นิ้วเป็นหน่วยวัดความยาวในระบบประเทศอังกฤษ และตารางนิ้วเป็นหน่วยวัดพื้นที่ที่ใช้ในการวัดพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น พื้นที่ของจอมอนิเตอร์หรือหน้าต่าง

ตารางฟุต

ตารางฟุต (ft²) คือ หน่วยวัดพื้นที่ที่เท่ากับระยะข้างละ 1 ฟุต กว้าง x 1 ฟุต ยาว ฟุตเป็นหน่วยวัดความยาวในระบบประเทศอังกฤษ ซึ่งตารางฟุตเป็นหน่วยวัดพื้นที่ที่ใช้ทั่วไปในการวัดพื้นที่ขนาดกลาง เช่น พื้นที่ของห้องหรือบ้าน

ตารางหลา

ตารางหลา (yd²) คือ หน่วยวัดพื้นที่ที่เท่ากับระยะข้างละ 1 หลา กว้าง x 1 หลา ยาว หลาเป็นหน่วยวัดความยาวในระบบประเทศอังกฤษ และตารางหลาเป็นหน่วยวัดพื้นที่ที่ใช้ในการวัดพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่าตารางฟุต เช่น พื้นที่ของสนามหญ้า

ตารางไมล์

ตารางไมล์ (mi²) คือ หน่วยวัดพื้นที่ที่เท่ากับระยะข้างละ 1 ไมล์ กว้าง x 1 ไมล์ ยาว ไมล์เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบประเทศอังกฤษ ซึ่งตารางไมล์เป็นหน่วยวัดพื้นที่ที่ใช้ในการวัดพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่มาก เช่น พื้นที่ของเมืองหรือจังหวัด

ไร่

“ไร่” คือ หน่วยวัดพื้นที่ที่ใช้ในประเทศไทย 1 ไร่ เท่ากับ 1,600 ตารางเมตร หรือ 400 ตารางวา ในการเกษตร, “ไร่” เป็นหน่วยวัดพื้นที่ที่มักนิยมใช้ในการวัดพื้นที่ที่ใช้ปลูกพืช และที่ดินในรูปแบบต่าง ๆ

งาน

“งาน” คือ หน่วยวัดพื้นที่ย่อยจาก “ไร่” โดย 1 ไร่ เท่ากับ 4 งาน ซึ่งแปลว่า 1 งาน เท่ากับ 400 ตารางเมตร ในการซื้อขายที่ดิน, “งาน” มักถูกใช้เป็นหน่วยวัดพื้นที่สำหรับที่ดินขนาดเล็กที่ไม่ถึง 1 ไร่ เพื่อความชัดเจนในการบรรยายขนาดพื้นที่

ตารางวา

“ตารางวา” คือ หน่วยวัดพื้นที่ที่ใช้ในประเทศไทย โดย 1 ตารางวา เท่ากับ 4 ตารางเมตร ในการประเมินภาษีที่ดิน, การซื้อขายที่ดิน, หรือในการวางแผนการใช้ที่ดิน หน่วย “ตารางวา” มักถูกใช้เป็นหน่วยวัดพื้นที่เพื่อความชัดเจน

ตารางเดคาเมตร (dam²)

“ตารางเดคาเมตร” คือ หน่วยวัดพื้นที่ในระบบหน่วยสากล (SI) โดย 1 ตารางเดคาเมตร เท่ากับ 100 ตารางเมตร หรือ 10,000 ตารางเซนติเมตร หน่วยนี้มักถูกใช้ในการวัดพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ในการวางแผนการใช้ที่ดินหรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ตารางเดซิเมตร (dm²)

“ตารางเดซิเมตร” เป็นหน่วยวัดพื้นที่ในระบบหน่วยสากล (SI) โดย 1 ตารางเดซิเมตร เท่ากับ 100 ตารางเซนติเมตร หรือ 0.01 ตารางเมตร หน่วยนี้มักถูกใช้เพื่อวัดพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น การวิเคราะห์พื้นที่บนแผนผังเมืองหรือการสร้างโมเดล

ตารางเฮกโตเมตร (hm²)

“ตารางเฮกโตเมตร” หรือ “hm²” เป็นหน่วยวัดพื้นที่ในระบบหน่วยสากล (SI) ซึ่ง 1 ตารางเฮกโตเมตร เท่ากับ 1,000,000 ตารางเมตร หรือ 100 ตารางเดคาเมตร หน่วยนี้มักถูกใช้ในการวัดพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ในการวิเคราะห์พื้นที่ของที่ดินหรือฟาร์ม

เอร์ (a)

“เอร์” หรือ “a” เป็นหน่วยวัดพื้นที่ที่ใช้วัดพื้นที่ขนาดกลาง ซึ่ง 1 เอร์ เท่ากับ 100 ตารางเมตร หรือ 0.01 เฮกตาร์ หน่วยนี้มักถูกใช้ในการวัดพื้นที่ของที่ดินหรือสวนขนาดเล็กถึงกลาง

เฮกตาร์ (ha)

“เฮกตาร์” หรือ “ha” เป็นหน่วยวัดพื้นที่ที่ใช้วัดพื้นที่ขนาดใหญ่ โดย 1 เฮกตาร์ เท่ากับ 10,000 ตารางเมตร หรือ 100 เอร์ หน่วยนี้เป็นหน่วยวัดพื้นที่ที่ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในการวัดพื้นที่ของที่ดินหรือการเกษตร ทั้งนี้เป็นหน่วยวัดที่มักถูกนำมาใช้ในการเปรียบเทียบขนาดของพื้นที่ที่ดินหรือฟาร์มในระดับประเทศหรือระดับโลก

เอเคอร์

“เอเคอร์” เป็นหน่วยวัดพื้นที่ที่ถูกนำมาใช้งานมาแต่เดิมในประเทศอังกฤษ และถูกนำมาใช้ในหลายประเทศอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะในประเทศที่ใช้ระบบการวัดด้วยหน่วยอิมพีเรียล 1 เอเคอร์ เท่ากับ 4,046.86 ตารางเมตร หรือประมาณ 0.405 เฮกตาร์ ในประเทศไทย, เอเคอร์จะมักถูกใช้ในการวัดพื้นที่ของที่ดินหรือสวนในบางโครงการหรือบางพื้นที่ เช่น สวนสาธารณะ หรือสนามกอล์ฟ แต่หน่วยนี้ไม่ถูกนำมาใช้เป็นหน่วยวัดพื้นที่เป็นทางการในประเทศ

แปลงหน่วยพื้นที่จาก ตารางมิลลิเมตร

แปลงหน่วยพื้นที่จาก ตารางเซนติเมตร

แปลงหน่วยพื้นที่จาก ตารางเมตร

แปลงหน่วยพื้นที่จาก ตารางกิโลเมตร

แปลงหน่วยพื้นที่จาก ตารางนิ้ว

แปลงหน่วยพื้นที่จาก ตารางฟุต

แปลงหน่วยพื้นที่จาก ตารางหลา

แปลงหน่วยพื้นที่จาก ตารางไมล์

แปลงหน่วยพื้นที่จาก ไร่

แปลงหน่วยพื้นที่จาก งาน

แปลงหน่วยพื้นที่จาก ตารางวา

แปลงหน่วยพื้นที่จาก ตารางเดคาเมตร

แปลงหน่วยพื้นที่จาก ตารางเดซิเมตร

แปลงหน่วยพื้นที่จาก ตารางเฮกโตเมตร

แปลงหน่วยพื้นที่จาก เอร์

แปลงหน่วยพื้นที่จาก เฮกตาร์

แปลงหน่วยพื้นที่จาก เอเคอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *