แปลงหน่วยจัดเก็บข้อมูล

ใส่ค่าข้อมูลที่เป็นตัวเลข เลือกหน่วยข้อมูล เลือกหน่วยที่ต้องการแปลง และคลิกปุ่ม 'แปลง' เพื่อทำการแปลงข้อมูลที่คุณต้องการ

เปลี่ยน เป็น

รู้จักกับหน่วยจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ

ไบต์ (B)

“ไบต์” หรือ “B” เป็นหน่วยพื้นฐานของข้อมูลในคอมพิวเตอร์ มีขนาดเท่ากับ 8 บิท ไบต์เป็นหน่วยที่ใช้เพื่อวัดขนาดของข้อมูลหรือความจำ ในการทำงานกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

กิโลไบต์ (KB)

“กิโลไบต์” หรือ “KB” เป็นหน่วยที่ใช้วัดขนาดข้อมูล 1 กิโลไบต์เท่ากับ 1,024 ไบต์ ในความหมายของขนาดข้อมูล, กิโลไบต์ถูกใช้เพื่อแสดงปริมาณข้อมูลที่มากกว่าไบต์เดียว แต่ยังคงน้อยกว่าเมกะไบต์

เมกะไบต์ (MB)

“เมกะไบต์” หรือ “MB” เป็นหน่วยวัดข้อมูลที่ใหญ่กว่ากิโลไบต์ 1 เมกะไบต์เท่ากับ 1,024 กิโลไบต์ หรือ 1,048,576 ไบต์ เมกะไบต์เป็นหน่วยที่ทั่วไปใช้วัดขนาดข้อมูลในไฟล์ต่าง ๆ เช่น ไฟล์เอกสาร, ภาพ, หรือเสียง.

กิกะไบต์ (GB)

“กิกะไบต์” หรือ “GB” เป็นหน่วยวัดข้อมูลที่ใหญ่กว่าเมกะไบต์ 1 กิกะไบต์เท่ากับ 1,024 เมกะไบต์ หรือ 1,073,741,824 ไบต์ ในยุคปัจจุบัน, กิกะไบต์เป็นหน่วยที่ทั่วไปใช้วัดขนาดของไดรฟ์เก็บข้อมูลและไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์และเกม.

เทระไบต์ (TB)

“เทระไบต์” หรือ “TB” เป็นหน่วยวัดข้อมูลที่ใหญ่กว่ากิกะไบต์ 1 เทระไบต์เท่ากับ 1,024 กิกะไบต์ หรือ 1,099,511,627,776 ไบต์ เทระไบต์เป็นหน่วยที่ใช้วัดขนาดของฮาร์ดไดรฟ์ขนาดใหญ่ หรือ ฐานข้อมูลที่มีข้อมูลในปริมาณมาก.

เพตะไบต์ (PB)

“เพตะไบต์” หรือ “PB” เป็นหน่วยวัดข้อมูลที่ใหญ่กว่าเทระไบต์ 1 เพตะไบต์เท่ากับ 1,024 เทระไบต์ หรือ 1,125,899,906,842,624 ไบต์ เพตะไบต์เป็นหน่วยที่ใช้วัดขนาดของฐานข้อมูลขนาดยิ่งใหญ่ หรือ เครือข่ายข้อมูลที่มีการส่งผ่านข้อมูลในปริมาณมหาศาล

เอกซะไบต์ (EB)

“เอกซะไบต์” หรือ “EB” เป็นหน่วยวัดข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นจากเพตะไบต์ 1 เอกซะไบต์เท่ากับ 1,024 เพตะไบต์ หรือ 1,152,921,504,606,846,976 ไบต์ เอกซะไบต์เป็นหน่วยวัดที่ใช้อ้างอิงถึงข้อมูลในมาตราส่วนที่ยิ่งใหญ่เช่น ข้อมูลทั่วโลกในฐานข้อมูลขนาดใหญ่.

เซตะไบต์ (ZB)

“เซตะไบต์” หรือ “ZB” เป็นหน่วยวัดข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นจากเอกซะไบต์ 1 เซตะไบต์เท่ากับ 1,024 เอกซะไบต์ หรือ 1,180,591,620,717,411,303,424 ไบต์ เซตะไบต์เป็นหน่วยที่ใช้อ้างอิงถึงข้อมูลที่มีในปริมาณที่ยิ่งใหญ่มาก

ยอตะไบต์ (YB)

“ยอตะไบต์” หรือ “YB” เป็นหน่วยวัดข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นจากเซตะไบต์ 1 ยอตะไบต์เท่ากับ 1,024 เซตะไบต์ หรือ 1,208,925,819,614,629,174,706,176 ไบต์ ยอตะไบต์เป็นหน่วยที่ใช้อ้างอิงถึงข้อมูลในปริมาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คนได้กำหนดชื่อให้จนถึงขณะนี้

รอนะไบต์ (RB)

“รอนะไบต์” หรือ “RB” นั้นเป็นหน่วยวัดที่ถูกสร้างขึ้นโดยความจินตนาการ ไม่มีการใช้งานจริงในวงการวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรม แต่ถ้าพิจารณาตามลำดับของหน่วยวัดที่มาก่อน จะเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นจากยอตะไบต์

เควตะไบต์ (QB)

“เควตะไบต์” หรือ “QB” เช่นกัน เป็นหน่วยวัดที่ถูกสร้างขึ้นจากความจินตนาการ และไม่มีการใช้งานจริงในวงการวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรม ถ้าเรากำหนดให้มันอยู่หลังจาก “รอนะไบต์” ก็จะเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นจาก “รอนะไบต์”

บิท (bit)

“บิท” หรือ “bit” คือหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์ มันสามารถมีค่าได้เพียงสองค่า คือ 0 และ 1 บิทเป็นหน่วยพื้นฐานที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลและการเก็บข้อมูลทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ ไบต์ (Byte) ประกอบด้วย 8 บิท

กิโลบิท (Kbit)

“กิโลบิท” หรือ “Kbit” นั้นคือหน่วยวัดข้อมูลที่เท่ากับ 1,000 บิท การใช้งานทั่วไปที่จะเจอกันบ่อยคือในการระบุความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย, โดยเฉพาะกับอินเตอร์เน็ต.

เมกะบิท (Mbit)

“เมกะบิท” หรือ “Mbit” นั้นคือหน่วยวัดข้อมูลที่เท่ากับ 1,000,000 บิท มันก็ถูกใช้ในการระบุความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายในระดับที่เร็วกว่า “กิโลบิท”.

กิกะบิท (Gbit)

“กิกะบิท” หรือ “Gbit” นั้นคือหน่วยวัดข้อมูลที่เท่ากับ 1,000,000,000 บิท ใช้ในการระบุความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลของเครือข่ายที่มีความเร็วสูง ตัวอย่างเช่น การต่อเน็ตโฮมไฟเบอร์ที่มีความเร็ว 1 Gbps.

เทระบิท (Tbit)

“เทระบิท” หรือ “Tbit” นั้นคือหน่วยวัดข้อมูลที่เท่ากับ 1,000,000,000,000 บิท มักถูกใช้ในการเปรียบเทียบความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลของเครือข่ายระดับสูง หรือในการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เช่น ศูนย์ข้อมูล (data center).

เพตะบิท (Pbit)

“เพตะบิท” หรือ “Pbit” นั้นคือหน่วยวัดข้อมูลที่เท่ากับ 1,000,000,000,000,000 บิท การใช้งานในปัจจุบันนั้นยังไม่เป็นที่นิยมมาก เนื่องจากความจุที่สูงมาก แต่มันมักถูกใช้ในการแสดงความจุข้อมูลรวมของศูนย์ข้อมูลในเครือข่ายทั่วโลก.

เอกซะบิท (Ebit)

“เอกซะบิท” หรือ “Ebit” นั้นคือหน่วยวัดข้อมูลที่เท่ากับ 1,000,000,000,000,000,000 บิท การใช้งานในหน่วยนี้เป็นหน่วยที่ใหญ่มากและเป็นที่นิยมในการระบุข้อมูลขนาดใหญ่มาก ๆ หรือเป็นการระบุข้อมูลในเครือข่ายทั่วโลก

บล็อก (blocks)

“บล็อก” หรือ “blocks” คือหน่วยวัดข้อมูลที่ใช้บ่งบอกถึงจำนวนกลุ่มข้อมูลที่ถูกจัดเรียงเป็นกลุ่ม ๆ บล็อกมักจะถูกใช้งานในระบบแฟ้มหรือระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดการข้อมูลแบบมวล (bulk) หรือจัดการกับการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน.

double words

“double words” คือหน่วยวัดข้อมูลที่บ่งบอกถึงขนาดของข้อมูลที่มีความยาวเป็นเท่ากับสองครั้งของ word (คำ) ในระบบคอมพิวเตอร์ มักจะถูกใช้งานเมื่อมีการอ้างอิงถึงข้อมูลที่มีความยาวมากกว่า word ธรรมดา แต่ยังไม่ถึงขนาดของ quad words.

quad words

“quad words” คือหน่วยวัดข้อมูลที่บ่งบอกถึงขนาดข้อมูลที่มีความยาวเป็นเท่ากับสี่ครั้งของ word (คำ) ในระบบคอมพิวเตอร์ มักจะถูกใช้งานเมื่อมีการอ้างอิงถึงข้อมูลที่มีความยาวมากกว่า double words

CD (CD)

“CD” หรือ “Compact Disc” คือแผ่นดิสก์ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลดิจิทัล ทั้งเสียง ภาพ และข้อมูลอื่น ๆ โดยมักจะมีความจุข้อมูลประมาณ 700 MB หรือ 80 นาทีสำหรับเสียง

DVDs 1 ชั้น, 1 ด้าน

“DVDs 1 ชั้น, 1 ด้าน” หรือ “Single-layer, Single-sided DVD” มีความจุข้อมูลประมาณ 4.7 GB และสามารถเขียนข้อมูลได้ที่ด้านเดียวของแผ่นดิสก์

DVDs 1 ชั้น, 2 ด้าน

“DVDs 1 ชั้น, 2 ด้าน” หรือ “Single-layer, Double-sided DVD” มีความจุข้อมูลประมาณ 9.4 GB และสามารถเขียนข้อมูลได้ทั้งสองด้านของแผ่นดิสก์

DVDs 2 ชั้น, 1 ด้าน

“DVDs 2 ชั้น, 1 ด้าน” หรือ “Dual-layer, Single-sided DVD” มีความจุข้อมูลประมาณ 8.5 GB และสามารถเขียนข้อมูลได้ที่ด้านเดียวของแผ่นดิสก์ แต่ในแต่ละด้านจะมี 2 ชั้นข้อมูล

DVDs 2 ชั้น, 2 ด้าน

“DVDs 2 ชั้น, 2 ด้าน” หรือ “Dual-layer, Double-sided DVD” มีความจุข้อมูลประมาณ 17 GB และสามารถเขียนข้อมูลได้ทั้งสองด้านของแผ่นดิสก์ และทั้งสองด้านของแผ่นดิสก์นั้นแต่ละด้านจะมี 2 ชั้นข้อมูล

Floppy Disk 3.5″ DD

“Floppy Disk 3.5″ DD” หรือ “Double Density 3.5-inch Floppy Disk” คือแผ่นดิสก์อ่อนขนาด 3.5 นิ้ว ที่มีความจุข้อมูลประมาณ 720 KB

Floppy Disk 3.5″ ED

“Floppy Disk 3.5″ ED” หรือ “Extended Density 3.5-inch Floppy Disk” คือแผ่นดิสก์อ่อนขนาด 3.5 นิ้ว ที่มีความจุข้อมูลประมาณ 2.88 MB

Floppy Disk 3.5″ HD

“Floppy Disk 3.5″ HD” หรือ “High Density 3.5-inch Floppy Disk” คือแผ่นดิสก์อ่อนขนาด 3.5 นิ้ว ที่มีความจุข้อมูลประมาณ 1.44 MB

Floppy Disk 5.25″ DD

“Floppy Disk 5.25″ DD” หรือ “Double Density 5.25-inch Floppy Disk” คือแผ่นดิสก์อ่อนขนาด 5.25 นิ้ว ที่มีความจุข้อมูลประมาณ 360 KB

Floppy Disk 5.25″ HD

“Floppy Disk 5.25″ HD” หรือ “High Density 5.25-inch Floppy Disk” คือแผ่นดิสก์อ่อนขนาด 5.25 นิ้ว ที่มีความจุข้อมูลประมาณ 1.2 MB

หมายเหตุ: Floppy disks เคยเป็นสื่อเก็บข้อมูลที่นิยมในยุคก่อน แต่ปัจจุบันแล้วการใช้ Floppy disks ลดลงมาก เนื่องจากมีสื่อเก็บข้อมูลแบบอื่นที่มีความจุมากกว่า และการที่เครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่มีไดรฟ์อ่านแผ่น Floppy disks แล้ว

Blu-ray DVD

“Blu-ray DVD” หรือ “Blu-ray Disc” เป็นแผ่นดิสก์ที่ใช้เก็บข้อมูลและวิดีโอความคมชัดสูง มีความจุข้อมูลมากกว่า DVD ปกติ แผ่น Blu-ray มีความจุข้อมูลเริ่มต้นที่ 25 GB สำหรับแผ่นเดียว และ 50 GB สำหรับแผ่นสองด้าน

แปลงหน่วยข้อมูลจาก ไบต์

แปลงหน่วยข้อมูลจาก กิโลไบต์

แปลงหน่วยข้อมูลจาก เมกะไบต์

แปลงหน่วยข้อมูลจาก กิกะไบต์

แปลงหน่วยข้อมูลจาก เทระไบต์

แปลงหน่วยข้อมูลจาก เพตะไบต์

แปลงหน่วยข้อมูลจาก เอกซะไบต์

แปลงหน่วยข้อมูลจาก เซตะไบต์

แปลงหน่วยข้อมูลจาก ยอตะไบต์

แปลงหน่วยข้อมูลจาก รอนะไบต์

แปลงหน่วยข้อมูลจาก เควตะไบต์

แปลงหน่วยข้อมูลจาก บิท

แปลงหน่วยข้อมูลจาก กิโลบิท

แปลงหน่วยข้อมูลจาก เมกะบิท

แปลงหน่วยข้อมูลจาก กิกะบิท

แปลงหน่วยข้อมูลจาก เทระบิท

แปลงหน่วยข้อมูลจาก เพตะบิท

แปลงหน่วยข้อมูลจาก เอกซะบิท

แปลงหน่วยข้อมูลจาก เซตะบิท

แปลงหน่วยข้อมูลจาก ยอตะบิท

แปลงหน่วยข้อมูลจาก รอนะบิท

แปลงหน่วยข้อมูลจาก เควตะบิท

แปลงหน่วยข้อมูลจาก บล็อก

แปลงหน่วยข้อมูลจาก double words

แปลงหน่วยข้อมูลจาก quad words

แปลงหน่วยข้อมูลจาก CD 74 นาที

แปลงหน่วยข้อมูลจาก CD 80 นาที

แปลงหน่วยข้อมูลจาก DVDs 1 ชั้น, 1 ด้าน

แปลงหน่วยข้อมูลจาก DVDs 1 ชั้น, 2 ด้าน

แปลงหน่วยข้อมูลจาก DVDs 2 ชั้น, 1 ด้าน

แปลงหน่วยข้อมูลจาก DVDs 2 ชั้น, 2 ด้าน

แปลงหน่วยข้อมูลจาก Floppy Disk 3.5" DD

แปลงหน่วยข้อมูลจาก Floppy Disk 3.5" ED

แปลงหน่วยข้อมูลจาก Floppy Disk 3.5" HD

แปลงหน่วยข้อมูลจาก Floppy Disk 5.25" DD

แปลงหน่วยข้อมูลจาก Floppy Disk 5.25" HD

แปลงหน่วยข้อมูลจาก Blu-ray DVD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *