แปลงหน่วยวัดพลังงาน

ใส่ค่าพลังงานที่เป็นตัวเลข เลือกหน่วยพลังงาน เลือกหน่วยที่ต้องการแปลง และคลิกปุ่ม 'แปลง' เพื่อทำการแปลงพลังงานที่คุณต้องการ

เปลี่ยน เป็น

รู้จักกับหน่วยวัดพลังงานต่าง ๆ

จูล (J)

“จูล” เป็นหน่วยพลังงานในระบบหน่วยสากล (SI) และถือเป็นหน่วยพื้นฐานที่ใช้วัดพลังงาน, งาน, หรือปริมาณความร้อน ตามนิยาม, 1 จูล เท่ากับการทำงานหรือพลังงานที่ใช้เมื่อแรง 1 นิวตัน กระทำต่อวัตถุเคลื่อนที่ตามแนวทิศทางของแรงไป 1 เมตร ในประเทศไทย, จูลถูกนำมาใช้ในหลาย ๆ แง่มุม อาทิ เพื่อวัดพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือพลังงานจากเครื่องปั้นไฟฟ้า

กิโลจูล (kJ)

“กิโลจูล” เป็นหน่วยพลังงานที่ใช้วัดพลังงานในขนาดที่ใหญ่ขึ้น 1 กิโลจูล เท่ากับ 1,000 จูล หน่วยนี้ถูกนำมาใช้ในการวัดพลังงานของอาหาร หรือในการวัดความร้อนที่ผลิตจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรม

แคลอรี่ (cal)

“แคลอรี่” เป็นหน่วยวัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน โดยมีนิยามว่า 1 แคลอรี่ เท่ากับปริมาณพลังงานที่จำเป็นในการเพิ่มอุณหภูมิ 1 กรัมของน้ำขึ้น 1 องศาเซลเซียส ในประเทศไทย, แคลอรี่ถูกนำมาใช้ในการวัดพลังงานของอาหาร และอยู่ในป้ายรายละเอียดทางอาหารบนสินค้าอาหารหลาย ๆ รายการ

กิโลแคลอรี่ (kcal)

“กิโลแคลอรี่” เป็นหน่วยวัดพลังงานที่ใช้สำหรับความร้อน ซึ่ง 1 กิโลแคลอรี่ เท่ากับ 1,000 แคลอรี่ ในเรื่องของอาหาร, หน่วยนี้เป็นหน่วยที่นิยมในการระบุปริมาณพลังงานที่ได้รับจากอาหาร และมักจะปรากฏบนฉลากของผลิตภัณฑ์อาหาร

วัตต์ชั่วโมง (Wh)

“วัตต์ชั่วโมง” คือหน่วยวัดพลังงานหรืองานที่บ่งบอกถึงปริมาณพลังงานที่ใช้หรือผลิตขึ้นภายใน 1 ชั่วโมง ด้วยกำลังงาน 1 วัตต์ มักใช้เป็นหน่วยวัดในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้า และการเก็บพลังงาน

กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)

“กิโลวัตต์ชั่วโมง” เป็นหน่วยของพลังงานที่ใช้วัดในขนาดที่ใหญ่ขึ้น โดย 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง เท่ากับ 1,000 วัตต์ชั่วโมง หน่วยนี้เป็นหน่วยที่ใช้งานทั่วไปในการวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านเรือน หรืออาคาร และถูกใช้ในการคิดค่าไฟฟ้าที่บ้านเราต้องจ่าย

เอิร์ก (erg)

“เอิร์ก” เป็นหน่วยพลังงานในระบบ cgs (Centimeter-Gram-Second) ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบหน่วยที่เก่าแก่ 1 เอิร์ก เท่ากับ 1 กรัม·เซนติเมตร²/วินาที² แม้ในปัจจุบันหน่วยนี้จะไม่ได้รับความนิยมในการใช้งานทั่วไป แต่ก็ยังถูกใช้ในบางสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์

หน่วยความร้อนของอังกฤษ (BTU)

“หน่วยความร้อนของอังกฤษ” หรือ “BTU” เป็นหน่วยวัดพลังงานที่ใช้บ่งบอกถึงปริมาณความร้อน มักใช้ในการวัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำความร้อน, และระบบทำความเย็นต่างๆ 1 BTU เท่ากับพลังงานที่ใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิ 1 ปอนด์ของน้ำให้เพิ่มขึ้น 1 องศาฟาเรนไฮต์

อิเล็กตรอนโวลต์ (eV)

“อิเล็กตรอนโวลต์” เป็นหน่วยพลังงานที่ใช้สำหรับวัดพลังงานในระดับอะตอมและโมเลกุล มักใช้เป็นหน่วยวัดพลังงานในฟิสิกส์ของอนุภาคและฟิสิกส์ของสถานะแข็ง 1 eV เท่ากับพลังงานที่ได้เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านศักย์ไฟฟ้า 1 โวลต์

เธิร์ม (therm)

“เธิร์ม” หรือ “therm” เป็นหน่วยพลังงานที่ใช้วัดปริมาณความร้อนหรือพลังงานที่มาจากแก๊สธรรมชาติ 1 เธิร์ม เท่ากับ 100,000 BTU หรือประมาณ 105.5 กิโลจูล มักใช้ในสายงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแก๊สธรรมชาติและการจัดจำหน่ายแก๊ส.

วัตต์วินาที (Ws)

“วัตต์วินาที” เป็นหน่วยพลังงานที่คำนวณจากผลคูณของพลังงาน (วัตต์) และเวลา (วินาที) ซึ่งเท่ากับ 1 จูล (J) มักใช้ในการวัดความจุของแบตเตอรี่หรือพลังงานที่สะสมในสื่อเก็บพลังงานต่างๆ

กิโลวัตต์วินาที (kWs)

“กิโลวัตต์วินาที” หรือ “kWs” เป็นหน่วยพลังงานที่คำนวณจากผลคูณของพลังงาน (กิโลวัตต์) และเวลา (วินาที) ซึ่งเท่ากับ 1,000 วัตต์วินาที หรือ 1,000 จูล ใช้ในการวัดความจุของแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ หรือพลังงานที่สะสมในเทคโนโลยีเก็บพลังงานขนาดใหญ่

เมกาวัตต์ชั่วโมง (MWh)

“เมกาวัตต์ชั่วโมง” หรือ “MWh” เป็นหน่วยวัดความจุพลังงานขนาดใหญ่ โดย 1 MWh เท่ากับ 1,000,000 วัตต์ชั่วโมง หรือ 1,000 kWh มักใช้ในการวัดปริมาณการใช้พลังงานของโรงงาน หรือในระดับการจัดจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่

กิกาวัตต์ชั่วโมง (GWh)

“กิกาวัตต์ชั่วโมง” หรือ “GWh” เป็นหน่วยวัดความจุพลังงานที่ใหญ่กว่าเมกาวัตต์ชั่วโมง โดย 1 GWh เท่ากับ 1,000,000,000 วัตต์ชั่วโมง หรือ 1,000,000 kWh หรือ 1,000 MWh ใช้ในการวัดความจุพลังงานของเครือข่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ และในการวิเคราะห์ความต้องการพลังงานของประเทศ

เมกาจูล (MJ)

“เมกาจูล” หรือ “MJ” เป็นหน่วยวัดพลังงานที่เท่ากับ 1,000,000 จูล มักใช้ในการวัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต, การเก็บรักษา, และการใช้งานพลังงานในระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีขนาดใหญ่

กิกาจูล (GJ)

“กิกาจูล” หรือ “GJ” เป็นหน่วยวัดพลังงานที่เท่ากับ 1,000,000,000 จูล ใช้ในการวัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการใช้งานพลังงานในระบบที่มีขนาดใหญ่ เช่น การเก็บรักษาพลังงานของเครือข่ายไฟฟ้าหรือพลังงานที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

มิลลิจูล (mJ)

“มิลลิจูล” หรือ “mJ” เป็นหน่วยวัดพลังงานที่เท่ากับ 0.001 จูล หรือ 1/1,000 จูล มักใช้ในการวัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในระดับที่เล็กลง เช่น พลังงานที่เกี่ยวข้องกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ไมโครจูล (μJ)

“ไมโครจูล” หรือ “μJ” เป็นหน่วยวัดพลังงานที่เท่ากับ 0.000001 จูล หรือ 1/1,000,000 จูล ใช้ในการวัดพลังงานในระดับที่เล็กมาก เช่น พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการสั่นสะเทือนของโมเลกุลหรือการใช้งานที่มีความละเอียดสูงในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

นาโนจูล (nJ)

“นาโนจูล” หรือ “nJ” เป็นหน่วยวัดพลังงานที่เท่ากับ 1×10−91×10−9 จูล หรือ 0.000000001 จูล ใช้ในการวัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในระดับโมเลกุลและแอตม์ หน่วยนี้มักถูกใช้ในการวิจัยทางนาโนเทคโนโลยีและการทดสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีความละเอียดสูง.

แอตโตจูล (aJ)

“แอตโตจูล” หรือ “aJ” เป็นหน่วยวัดพลังงานที่เท่ากับ 1×10−181×10−18 จูล หรือ 0.000000000000000001 จูล ใช้ในการวัดพลังงานในระดับที่เล็กที่สุด เช่น พลังงานของแอตม์และโมเลกุลในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพร่กระจายแสง และการตรวจวัดที่มีความละเอียดสูง.

เมกาอิเล็กตรอนโวลต์ (MeV)

“เมกาอิเล็กตรอนโวลต์” หรือ “MeV” เป็นหน่วยวัดพลังงานในระดับซับอะตอม มักถูกใช้เป็นหน่วยมาตรฐานในฟิสิกส์แนวตั้งในการวิจัยเกี่ยวกับการแตกต่างของแอตม์ หน่วยนี้เท่ากับ 1,60218 x 10−1310−13 จูล และมักถูกใช้ในการศึกษาเรื่องรังสีและฟิสิกส์อนุภาค.

กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ (keV)

“กิโลอิเล็กตรอนโวลต์” หรือ “keV” เป็นหน่วยวัดพลังงานในระดับซับอะตอม หน่วยนี้มีค่าเท่ากับ 1,000 อิเล็กตรอนโวลต์ หรือ 1.60218 x 10−1610−16 จูล มักถูกใช้ในวิทยาศาสตร์การแพร่กระจายของรังสี X และฟิสิกส์ภายในของวัตถุ

แรงม้าชั่วโมง (hph)

“แรงม้าชั่วโมง” หรือ “hph” เป็นหน่วยวัดงาน หรือ พลังงาน ที่ใช้อธิบายปริมาณงานที่เครื่องยนต์แรงม้า 1 แรงม้าสามารถทำได้ภายใน 1 ชั่วโมง หน่วยนี้สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

นิวตันเมตร (Nm)

“นิวตันเมตร” หรือ “Nm” เป็นหน่วยวัดงาน หรือ มอเมนต์ของกำลัง ซึ่งกำหนดโดยกำลัง (ในหน่วยนิวตัน) คูณกับระยะทาง (ในหน่วยเมตร) หน่วยนี้มักถูกใช้ในงานวิศวกรรมเพื่อวัดแรงบิด หรือ มอเมนต์ของกำลังของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ

แคลอรี่ทางโภชนาการ (Cal)

“แคลอรี่ทางโภชนาการ” หรือ “Cal” เป็นหน่วยวัดพลังงานที่ใช้บ่งบอกปริมาณพลังงานที่ได้จากอาหาร ดังที่เรารู้กันว่า 1 แคลอรี่ทางโภชนาการ เท่ากับ 1,000 แคลอรี่ หรือ 1 กิโลแคลอรี่ ปริมาณพลังงานนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะมองหาบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร

บีทียู (IT)

“บีทียู (IT)” หรือ British Thermal Unit ตามเกณฑ์ IT คือ หน่วยวัดความร้อน ซึ่งเป็นปริมาณพลังงานที่จำเป็นในการเพิ่มอุณหภูมิน้ำ 1 ปอนด์ ซึ่งมีปริมาณ 1 แกลลอน 1 องศาฟาเรนไฮต์ หน่วยนี้ถูกใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ บางประเทศ

บีทียู (th)

“บีทียู (th)” แทนหน่วยวัดความร้อนตามเกณฑ์ th โดยมีความหมายที่คล้ายคลึงกับ BTU (IT) แต่ถูกคำนวณด้วยการวัดที่แตกต่างบ้าง หน่วยนี้สำคัญสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและใช้พลังงาน

แปลงหน่วยพลังงานจาก จูล

แปลงหน่วยพลังงานจาก กิโลจูล

แปลงหน่วยพลังงานจาก แคลอรี่

แปลงหน่วยพลังงานจาก กิโลแคลอรี่

แปลงหน่วยพลังงานจาก วัตต์ชั่วโมง

แปลงหน่วยพลังงานจาก กิโลวัตต์ชั่วโมง

แปลงหน่วยพลังงานจาก เอิร์ก

แปลงหน่วยพลังงานจาก หน่วยความร้อนของอังกฤษ

แปลงหน่วยพลังงานจาก อิเล็กตรอนโวลต์

แปลงหน่วยพลังงานจาก เธิร์ม

แปลงหน่วยพลังงานจาก วัตต์วินาที

แปลงหน่วยพลังงานจาก กิโลวัตต์วินาที

แปลงหน่วยพลังงานจาก เมกาวัตต์ชั่วโมง

แปลงหน่วยพลังงานจาก กิกาวัตต์ชั่วโมง

แปลงหน่วยพลังงานจาก เมกาจูล

แปลงหน่วยพลังงานจาก กิกาจูล

แปลงหน่วยพลังงานจาก มิลลิจูล

แปลงหน่วยพลังงานจาก ไมโครจูล

แปลงหน่วยพลังงานจาก นาโนจูล

แปลงหน่วยพลังงานจาก แอตโตจูล

แปลงหน่วยพลังงานจาก เมกาอิเล็กตรอนโวลต์

แปลงหน่วยพลังงานจาก กิโลอิเล็กตรอนโวลต์

แปลงหน่วยพลังงานจาก แรงม้าชั่วโมง

แปลงหน่วยพลังงานจาก นิวตันเมตร

แปลงหน่วยพลังงานจาก แคลอรี่ทางโภชนาการ

แปลงหน่วยพลังงานจาก Btu (IT)

แปลงหน่วยพลังงานจาก Btu (th)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *